PFD

Pomagamy firmom rozwijać się i poprawiać rentowność poprzez rewizję i optymalizację strategii działania, podnoszenie efektywności procesów, wzrost kompetencji i zaangażowania ludzi oraz dostępności i wydajności parku maszynowego. Rozwiązując wspólnie z Pracownikami Klienta wszelkie problemy, wdrażamy nowe, lepsze narzędzia i metody zarządzania.

Mapowanie procesów – Czym zajmuje się firma doradcza?

Doradztwo w dzisiejszych czasach jest popularną dziedziną działania, a wśród nich jest m.in mapowanie procesów. Dlaczego?

Wiele osób potrzebuje wsparcia, spojrzenia chłodnym okiem na prowadzone działania, jak i dodatkowych pomysłów, dzięki którym firma może się rozwijać. Z tego powodu postawiliśmy na dostarczanie usług konsultingowych.

Łańcuch dostaw i Warsztaty strategiczne – Oferta PFD

W ofercie, jaką ma dla swoich klientów Polska Firma Doradcza, znajduje się m.in. mapowanie procesów, co w znaczący sposób wpływa na sprawdzenie, w jaki sposób firma działa, jak się rozwija oraz jaki to ma wpływ na to, jakie działania są podejmowane w dalszej kolejności.

Prowadzenie monitoringu działań sprawia, że restrukturyzacja firmy jest możliwa, ponieważ ma się do tego podstawę, jak i odpowiednio wypracowany zakres działania. Dzięki temu uda się wdrożyć nowy łańcuch dostaw. Pomocne w tego typu działaniach są również warsztaty strategiczne, na których przedsiębiorca może się dowiedzieć, co powinien zrobić, aby osiągnąć spodziewane rezultaty w zakresie wprowadzanych w firmie zmian.

Jeżeli tylko wszystko zostanie wprowadzone we właściwy sposób, można będzie osiągnąć odpowiednie rezultaty.

Zwykle każdy projekt przebiega dwuetapowo:

obiektywne badanie zestawu wystandaryzowanych punktów kontrolnych, które pozwala ocenić efektywność firmy lub wybranego jej obszaru wraz z raportem z analiz oraz projektem optymalizacji przedsiębiorstwa pod względem strategicznym, procesowym, finansowym i organizacyjnym.

wspólne z Klientem wdrożenie proponowanych zmian do organizacji, zwykle w formie projektu z wyznaczonym harmonogramem, kamieniami milowymi i jasno określonym oczekiwanym wynikiem końcowym.

Narzędzia, jakimi posługujemy się podczas analizy stanu obecnego, to między innymi analiza danych źródłowych (wewnętrznych i rynkowych), wywiady pracownicze, obserwacje i analiza statystyczna, mapowanie i pomiary procesów. Podczas wdrażania rekomendowanych zmian stosujemy metodologie dobierane w zależności od modelu biznesowego i strategii oraz obszaru funkcjonalnego w firmie.

Na potrzeby organizacji i doskonalenia pracy w biurze i na produkcji korzystamy z szerokiego wachlarza narzędzi Lean Management – w tradycyjnej, funkcjonalnej strukturze organizacyjnej jak i interdyscyplinarnych zespołach projektowych. W procesach zmiany kluczowym i krytycznym czynnikiem są ludzie. Dlatego w projektach wdrożeniowych koncentrujemy się na wspieraniu zmian poprzez pracę z personelem Klienta – na wszystkich szczeblach organizacji. Bardzo ważne jest tu nasze aktywne uczestnictwo we wspólnym rozwiązywaniu problemów i ciągłym doskonaleniu działalności Klienta

STRATEGIA

Każda firma ma postawione przez właścicieli lub zarząd biznesowe cele do osiągnięcia. Najczęściej są to cele związane z wypracowaniem konkretnych poziomów sprzedaży, udziałów rynkowych oraz przede wszystkim rentowności.

Drogę dojścia do realizacji zakładanych celów w zakładanym czasie określa strategia przedsiębiorstwa. Jest to z jednej strony plan działań, polegający na optymalnym doborze zasobów i środków niezbędnych do realizacji tych zadań, a z drugiej strony – sposób reagowania na wyzwania płynące z rynku, aktywność konkurencji czy pojawiające się przeszkody operacyjne.

Jakie działania realizujemy:

 • rewizja efektywności istniejącej strategii,
 • analizy na potrzeby opracowania strategii:
  otoczenia – zewnętrzne (PEST, mapa interesariuszy,
  5 sił Portera, benchmarking)
  organizacji – wewnętrzne (analiza wskaźnikowa, kosztowa,
  analiza portfelowa BCG, cykl życia produktów),
 • warsztaty strategiczne – budowanie nowej strategii dla przedsiębiorstwa lub obszarów funkcjonalnych np. strategii sprzedaży lub strategii zakupów,
 • kaskadowanie i komunikacja strategii.
  Stosujemy metodologię Osterwalder & Pigneur.

PROCESY

W każdym przedsiębiorstwie w celu zaspokojenia potrzeb klienta zewnętrznego lub wewnętrznego funkcjonuje siatka wzajemnie powiązanych procesów, takich jak procesy sprzedaży, planowania, produkcji, zakupów, procesy logistyczne, finansowe, budżetowanie, szkolenia, procesy rekrutacyjne, czy procesy IT. Aby poszczególne obszary w organizacji mogły działać prawidłowo, skutecznie i efektywnie, konieczne jest prawidłowe i niezakłócone funkcjonowanie wszystkich tych procesów. Efektywność procesów ma ogromny wpływ na poziom rentowności firmy oraz wspomaga jej przewagę konkurencyjną.

Jakie działania realizujemy:

 • mapowanie procesów (notacja BPMN, VSM, Makigami),
 • ocena efektywności procesów,
 • analiza ekonomiczna,
 • analiza SWOT,
 • analiza wąskich gardeł (ToC),
 • projektowanie optymalnych procesów,
 • projektowanie i wdrażanie systemu wskaźników
  efektywności procesowej,
 • badanie zdolności procesowej Cp, Cpk.

LUDZIE

Wiedza, umiejętności i zdolności pracowników tworzą Kapitał Ludzki – niezbędny element każdego przedsiębiorstwa. Realizacja celów firmy i budowanie jej przewagi konkurencyjnej możliwe są tylko w przypadku posiadania optymalnie dobranego zespołu oraz ciągłego rozwijania kompetencji poprzez samodoskonalenie i realizację programów szkoleniowych. Jasne i przejrzyste zasady zatrudniania pracowników, wynagradzania, premiowania, realizacji ścieżek rozwoju, sukcesji oraz szkolenia są podstawą utrzymywania w organizacji wartościowego i efektywnego Kapitału Ludzkiego. Jakość procesu zarządzania ludźmi decyduje o zdrowiu firmy – ludzie to podstawa osiągania przez firmę odpowiedniej rentowności.

Jakie działania realizujemy:

 • mapowanie i projektowanie struktury organizacyjnej wspierającej procesy,
 • balansowanie pracy pracowników produkcyjnych i biurowych,
 • weryfikacja kompetencji i cech osobowości pracowników,
 • projektowanie i wdrażanie systemu wskaźników
  efektywności pracy,
 • rewizja i tworzenie polityki personalnej i płacowej,
 • tworzenie systemów motywacyjnych,
 • badania ankietowe,
 • programy zatrudniania, rozwoju i szkoleń,
 • coaching,
 • mentoring.

MASZYNY

Jedną z możliwych przewag konkurencyjnych firmy produkcyjnej jest efektywna gospodarka parkiem maszynowym, który stanowi najważniejszy składnik majątku trwałego. Działania firmy muszą być oparte na optymalnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego, czyli między innymi na właściwych layoutach i precyzyjnie zbalansowanym takcie produkcyjnym. Aby wartość maszyn mogła być w maksymalnym stopniu przeniesiona na wytwarzane wyroby, konieczna jest również odpowiednio zaplanowana opieka Służb Utrzymania Ruchu.

Jakie działania realizujemy:

 • weryfikacja dostępności, wykorzystania i jakości produkcji (OEE),
 • audyt standardów utrzymania ruchu (SUR),
 • wdrożenie autonomicznego utrzymania ruchu (TPM),
 • wdrożenie prewencji w utrzymaniu ruchu (TPM),
 • zarządzanie awariami, magazynem części zamiennych,
 • budżetowanie wydatków na SUR,
 • warsztaty 5S,
 • optymalizacja procesu przezbrojenia maszyn (SMED),
 • opracowanie i wdrożenie wskaźników gotowości technicznej i poziomu awaryjności dla maszyn i urządzeń.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych niezależnie od profilu działalności (produkcja/usługi) czy branży. Najczęściej trafiają do nas przedstawiciele Małych i Średnich Przedsiębiorstw borykający się z problemami niskiej lub malejącej rentowności oraz braku znaczących przewag konkurencyjnych. Nasza oferta przyciąga również fundusze inwestycyjne zainteresowane zarówno uzyskaniem analiz współczynników biznesowych koniecznych do podejmowania decyzji inwestycyjnych, jak i szybką poprawą efektywności nabywanych przedsiębiorstw.

Różnorodność branż naszych Klientów jest tak wielka, że stosujemy indywidualne podejście do każdego wyzwania. Wdrażamy sprawdzone koncepcje najlepszych praktyk i nowoczesne narzędzia zarządcze przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnej sytuacji
i problemów, przed którymi stoi nasz Klient. Projekt dostosowujemy także do specyfiki branży oraz charakteru kultury organizacyjnej Klienta.

Nasi konsultanci doradzali i wdrażali zmiany między innymi dla:

AQUAEL STORCK GREENYARD LUBAWA SA KORONA CANDLES SA H.CEGIELSKI-POZNAŃ SA BONDUELLE | CB GROUP PZU PAŁUCKA DRUKARNIA OPAKOWAŃ HOCHLAND INDYKPOL | MAGNETIX | BIURFOL CIECH TRADING KEWPIE MOSSO POLAND ADFORM PAMAPOL AUCHAN SESCOM MINDBOX MEDCOM BMZ